2 ca khúc của nhóm nhạc rock Electric Light Orchestra (thập niên 1970) mang màu nhóm nhạc The Beatles