Tiếng Ca Trên Bao La Đại Dương, sáng tác: Miên Thảo