Tưởng Không Còn Nhìn Thấy Nhau, sáng tác: Trầm Tử Thiêng