Chia Tay Nhau Nhé Anh, sáng tác: Nguyễn Tuấn Khanh