Edirol Virtual Sound Canvas v.1.60 đã bẻ khóa - bộ nhạc cụ ảo General MIDI 16 kênh/902 nhạc cụ/26 bộ trống với dung lượng nhỏ 7MB