Rainy Day, ca khúc viết bằng tiếng Anh của Văn Cường